O.D.M. nv IS DOORHEEN DE JAREN UITGEGROEID ALS DÉ REFERENTIE IN OPVULLING VAN GROEVES

Bent u perceeleigenaar (landbouwer,…) met mogelijkheid tot herprofilering van uw perceel?

Gelieve ons dan te contacteren

Waar er ontgonnen wordt, ontstaan er echter putten, die al dan niet, naar gelang de nabestemming (landbouw, bosbouw, recreatie, …) volledig of deels heropgevuld moeten worden.

Sinds enkele jaren neemt O.D.M. nv ook op dit vlak het voortouw.

Zo brengt men momenteel diverse eigen ontginningen op niveau en worden ook meerdere ontgonnen kleigroeves, eigendom van derden, door O.D.M. nv terug opgevuld. Dit gebeurt met niet-verontreinigde gronden.

Ondertussen werden ook reeds tientallen herprofileringen van (landbouw-)percelen gerealiseerd.

Zoals O.D.M. nv, bij haar ontginningen en haar leemrecuperaties, zichzelf een strikte kwaliteitscontrole oplegt, zo gaat O.D.M. nv ook tewerk bij haar aanvullingen.

Er worden geen gronden aangevoerd, zonder vooreerst de nodige documenten (technische verslagen, conformverklaringen en grondtransporttoelatingen) te hebben ontvangen. Voorafgaandelijke staalnames, bijkomende controles (organoleptisch) en ev. staalnames bij de aanvoer moeten er voor zorgen dat de aangevoerde gronden, conform de afgeleverde vergunningen en begeleidende documenten zijn.

Ook voor wat de begeleidende documentenstroom (vervoersdocumenten, registers, eindverklaringen, …) betreft, duldt O.D.M. nv geen tekortkomingen. Deze moeten te allen tijde volledig en in orde zijn. 

Nulmetingen en voortgangsrapporten kunnen door onze eigen, ervaren landmeter gebeuren, die over de nodige kwalificaties en materieel beschikt.

Een strikte kwaliteits-controle, een vlotte en correcte
documenten-stroom, daar staan we voor.

Contacteer O.D.M. nv voor meer informatie

+32 (0)468 10 84 81